Vedtæger


Midtthy Håndboldklub

Snedsted VVS
rema 1000
Aarup kloak
Klippestuen
Koldby bageri
tandlægerne i snedsted

Vedtægter for

Midtthy Håndboldklub1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Midtthy Håndboldklub.


Stk. 2 Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.


Stk. 3 Foreningen er medlem af DHF.2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at hjælpe ungdommen til sund udnyttelse af fritiden samt opdrage til en værdig handling gennem håndboldspil.3 Medlemskreds

Stk. 1  Som members opt enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.


Stk. 2 Medlemmer betaler en af ​​bestyrelsens bestemmelser, der skal opkræves forud for hvert halvår.


Stk. 3 Aflysninger kan ske på anmodning til formanden eller kassereren. For meget betalt kontingent refunderer ikke.4 generalforsamling stk

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af ​​april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med dagsorden pr. Brev til medlemmer eller annoncering i den lokale daglige presse / ugentlige avis.


Stk. 3 Møder og stemmeberettigede på generalforsamlingen er:


  • Alle medlemmer over 15 år, der har betalt for sent kontingent sidste ugedag
  • Alle medlemmer under 15 år har stemmeret gennem en forælder, forudsat at forfaldsdagen ikke er betalt til den foregående dag.
  • Personer i udvalg nedsat af bestyrelsen.


    Hver person har kun 1 stemme.


    Der kan ikke stemme ved fuldmagt.


Stk. 4 dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende slutpunkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stammetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • udvalgsrapporter
  • Behandling af indkomne forslag
  • Godkendelse af budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og erstatninger
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsändringer, som ønskes behandlet, skal modtages af formanden senest 3 måneder inden generalforsamlingen skal afholdes.


Stk. 6 Oplysninger om inkomne forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, kan fås af formanden 8 dage før mødet.


Stk. 7 General meeting of a director, there must not be a member of the board.


Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af ​​de afgivne stemmer) og ved håndtryk. Skriftlig afstemning anvendes dog, når anmodet af kun én deltager. Ved personvalg, hvor der vælges mere end et nummer, skal der altid foretages en skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes regler om simpel flertal. Stemmeflertal: At least 1 vote more than half of the given valid votes.5 ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne afgiver skriftlig begrundet anmodning til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formanden.


Stk. 2 Indkaldelsen fristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


Stk. 3 Begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, 3 personer i ulige årstalige i lige årstal. Der vælges 2 suppleanter, hver for 1 år efter gangen samt 2 revisor og 1 revisors suppleant for 2 år i gangen.


Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingen.


Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter også sin egen forretningsorden. Det kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at udføre bestemte opgaver.


Stk. 5 Formanden og hans fravær fra næstformanden indkaldes og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det nødvendigt, men mindst en gang om kvartalet, eller hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen stiller en anmodning til formanden. I sådana tilfælde skal holdes mødet senest 2 uger efter anmodningen, blev kendskab til formanden.


Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningstagning, når et flertal af medlemmerne er til stede.


Stk. 7 Træning og kampe for de respektive hold skal så vidt muligt fordeles ligeligt mellem Hørdum og Snedsted haller.7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen for budget og regnskab.


Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.


Stk. 4 Regnskabet revideres af den valgte generalforsamling, der gennemfører mindst 1 uanmeldt kassecontrol i løbet af året.8 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst en yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af ​​den samlede bestyrelse.


Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke noget personligt ansvar for de forpligtelser, der følger af foreningen.9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med flertal, jf. Stk. afsnit 4 afsnit. 8, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreninger kan kun ske med flertal, jf. Stk. §4 stk. 8, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum og maks 3 mdr. hvoraf det ene skal være almindeligt.


Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål.


11 Datering

Stk. 1 Således vedtages på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2014.Den siddende bestyrelse pr. 21. marts 2018:Bestyrelsesmedlem: Heidi Sørensen, Tina Grenberg, Søren Bak, Rasmus Mortensen, Charlotte Mortensen


Suppleanter: Anette Kær, Vivian Rosengart


Revisor: Torben Overgaard og Lis Immersen


Revisor sup. : Hanne-Lis Lovmann

Midtthy Håndboldklub 

Snedsted Hallen: Øster Alle 10, 7752 Snedsted

Hørdum Hallen: Sportsvej 12, 7752 Snedsted

Tilmelding conventus