Vedtæger

Vedtægter for

Midtthy Håndboldklub


§1   Navn og hjemsted

Stk. 1  Foreningens navn er Midtthy Håndboldklub. 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

Stk. 3 Foreningen er medlem af DHF.


§2   Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at hjælpe ungdommen til sund udnyttelse af fritiden, samt opdrage til en værdig opførsel gennem håndboldspil.


§3   Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, der opkræves forud for hvert halvår.

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren. For meget betalt kontingent refunderes ikke.


§4   Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang  årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med

angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne eller annoncering på de socialemedier.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede samt valgbare på generalforsamlingen er:

  Hver person har kun 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


  §5    Ekstra ordinær generalforsamling

  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen

  afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

  Stk. 2 Indkaldelses fristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

  Stk. 3 Begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.


  §6    Foreningens daglige ledelse

  Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for en 2-årig 

  periode,  3 personer i ulige årstal og 2 personer i lige årstal. Der vælges 2 suppleanter, hver for 1 år af gangen samt 2 revisorer, 1 ulige år og 1 lige år og 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen.

  Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

  Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Stk.4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

  Stk. 5 Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet, eller hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker om det overfor formanden. 

  I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet formanden til kendskab.

  Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

  Stk. 7 Træning og kampe for de respektive hold skal så vidt muligt fordeles ligeligt mellem Hørdum 

  og Snedsted hallerne.


  §7   Økonomi, regnskab og revision

  Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

  Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

  Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

  Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der i løbet at året foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn.

  Stk. 4 Dagsordenen, for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Udvalgs beretninger
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
   suppleanter
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

  Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling skal være afholdt.

  Stk. 6 Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 8

  dage før afholdelsen.

  Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

  Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de

  afgivne, gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en deltager.

  Ved personvalg, hvor der er forslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg

  anvendes reglen om simpelt flertal.

  Stemmeflertal: mindst 1 stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.


  §8   Tegningsret og hæftelse

  Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

  Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser,

  der påhviler foreningen


  §9    Vedtægtsændringer

  Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med flertal jf., §4 stk. 8, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

  Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.


  §10   Opløsning

  Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, jf. §4 stk. 8, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum og max 3 mdr. hvoraf den ene skal være ordinær.

  Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål.


  §11   Datering

  Stk. 1 Således vedtages på den ordinære generalforsamling den 26 februar 2020 
  Den siddende bestyrelse pr. 11.05.2021

  Tina Grenberg, Heidi Thinggaard, Heidi Borregaard, Helle holm og Martin Kær.


  Suppl. Anette klint og Nanna Mogensen

   

  Revisor: Kathleen Gudomlund (lige år) - Heine Lynge Mortensen (Ulige år)

  Revisor sup. : Hanne-Lis Lovmand

  1511A09982EB48EBA377B1B550879B44[1751070]
  download
  RSM-Standard-Logo-CMYK
  Krabbe
  logo Hedy`s Blomster
  BV_Trappen_Denmark
  Aarup kloak
  Wensien
  sundby granit
  Dennis
  Koldby bageri
  logo1
  maler
  svankjaerolie
  LOGO - Hundborg
  tandlægerne i snedsted
  Udklip
  thy granit
  hår
  dk-blikkenslager

  Midtthy Håndboldklub 

  Snedsted Hallen: Øster Alle 10, 7752 Snedsted

  Hørdum Hallen: Sportsvej 12, 7752 Snedsted

  Tilmelding conventus